Chinese Hip Hop

525 lyrics
Genre Lyrics
07d474f024f50748a3ababe86f698e8a.1000x1000x1
命运 (Destiny)
07d474f024f50748a3ababe86f698e8a.1000x1000x1
一天 (One Day)
07d474f024f50748a3ababe86f698e8a.1000x1000x1
会好 (Be Good)
07d474f024f50748a3ababe86f698e8a.1000x1000x1
纳斯 (Nas)
07d474f024f50748a3ababe86f698e8a.1000x1000x1
丛林 (Jungle)
07d474f024f50748a3ababe86f698e8a.1000x1000x1
巷寨 (Village Hood)
D07eb64d1e5a8cdb966ee8e17f326a28.1000x1000x1
说唱 (Rap)
19a76762fab868039f8a4414542d9b6d.1000x1000x1
野猴 (Smart Monkeys)
2bf6a879261d652dfeb9f0f66ffb440e.1000x1000x1
皇后 (Queens)
C98aa42bf48aeae50d5335d3b228a07c.1000x1000x1
SZA - Kill Bill ( Chinese Version )
feat. SZA
Fa6eb552401b775099c4866eb6a2fd27.1000x1000x1
给奶奶的信 (Letter 2 Grandma)
A03e8ed0faf83e6ec556946a2232b3fb.540x540x1
My Car Goes
E5 A5 Bd E7 94 9f E8 80 8d Hao Sheng Shua Bo X
好生耍 (Hao Sheng Shua)
Cceb6ff3ab5ef4ee360500ba7b57c427.1000x1000x1
淮海路流浪女孩奇遇 (Huáihǎilù Liúlàng Nǚhái Qíyù)
Cceb6ff3ab5ef4ee360500ba7b57c427.1000x1000x1
柔软的歌 (Róuruǎn De Gē)
Cceb6ff3ab5ef4ee360500ba7b57c427.1000x1000x1
太空漫游2020 (Tàikōng Mànyóu 2020)
feat. yocho
Cceb6ff3ab5ef4ee360500ba7b57c427.1000x1000x1
快乐续命水 (Kuàilè Xù Mìng Shuǐ)
Cceb6ff3ab5ef4ee360500ba7b57c427.1000x1000x1
都市迷航 (Dūshì Míháng)
1130d3cf003717b00e220d5a3cce3283.798x798x1
Kill The One
One Punch Man Higher Brothers
One Punch Man
Latest Searches