همیشه هر کی می گفت یه آرزو بکن من تورو یادم میومد

اینو فقط شمعا می دونن می دونی چقدرمنتظر موندم

نیومدی بارون میومد اینو همه شهر می دونن

قسمتم نبودی که نشد هر سری خداحافظ عشق بچگی

نمیره یادم دیگه تورو ببین همه رویاهامون پَر کشیدن

کاش یه شب ستارمو پس بگیرم کاش یه جا بازم ببینم تورو
قسمتم نبودی که نشد هر سری خداحافظ عشق بچگی

نمیره یادم دیگه تورو ببین همه رویاهامون پَر کشیدن

کاش یه شب ستارمو پس بگیرم کاش یه جا بازم ببینم تورو

قسمتم نبودی که نشد هر سری خداحافظ عشق بچگی

نمیره یادم دیگه تورو ببین همه رویاهامون پَر کشیدن

کاش یه شب ستارمو پس بگیرم کاش یه جا بازم ببینم تورو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *